Ehram ki Halat me Chahre (Face) se kapda ?

Sawal :- Halat E Ehram me Chare (face) se kapda yani Tuwal ,Khaime ka Parda etc lagne se kiya koi cheez lazim hogi ?
(Md Imran , mbnr).

Jawab :- Ehram ki Halat me Chahre (face) awr Sar (Head) se koi Kapda (Tuwal ,etc) ka lag jaye to ye “MAKROOH” hai,
Haan is wajah se ‘DAM (ek janwar ka zubah karna) ya SADQAH’ wajib Nahi hai .
(AL MUGHNY,V/2,Pg/257).

You might also like