QASAM KA KAFFARAH

Sawal :- Agar koi Shaks Qasam tod de to uska kiya Hukm hai yani wo shaks kiya kare ?

(Muslim Salonki).

Jawab :- Jo bhi Qasam todta hai to usko “KAFFARAH” dena Wajib hojata hai, Qasam ka Kaffarah ye hai,

1) Ek Ghulam Azad karna, Ya

2) 10 Miskeeno ko Khana khilana, Ya → 10 Miskeeno ko Kapde pahnana, Ya

3) Ek ke Ba’d Ek (Without Gap) 3 Roze rakhna , In 3 cheezon me se Kisi Ek ka karna Wajib hai,

(Sharhul Viqayah,V/1,Pg/236)

You might also like