APPEAL FOR MADARSAH DONATION BY QURBANI SKINS

APPEAL FOR MADARSAH DONATION BY QURBANI SKINS

Barah e Karam.. Apni Qurbani ke Janwar ki Chirm(Skin) Bech Kar uski Raqam Madarseh ke Uper wale Account me transfer karde to Badi Nawazish hogi..Jazakallah*